søndag 29. mars 2020

Diktkurs med Gro i høstferieuka 2020

Mandag til onsdag 28. september –  30. september  2020 på Hotell Borge
Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape.  «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt.  Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!

Mandag 28.(lunsj) 13 til ca 20
Tirsdag 29. kl   9 til ca 19
Onsdag 30. kl   9 til ca 16
20-timers-kurs – Lange dager, men én times lang lunsjpause
TA GJERNE MED:
 Et dikt dere liker til 3 ting: presentasjonsrunden, en oppgave og høytlesing!

Onsdag 19. februar 14 – 20 ca ( én times lunsj: 13 - 14)
Kl 14: Innledning og kort presentasjonsrunde: Hvert vårt medbrakte dikt
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Stemme, egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet, egen stil,
            ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?
                                                  Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?
Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Tid og kontekst 
Dikt og Modernisme: ”Modernisme kan sikte til formspråket i snevrere forstand og brukes da gjerne om diktning, spesielt lyrikk, som har brutt med det tradisjonelt «poetiske» i ordvalg, setningsbygning, billedbruk og metrikk og i stedet benytter hverdagsord og dagligtale, frie vers, alogiske ord- og setningsforbindelser, et åpent, flertydig billedspråk
                                                                                               Det store norske leksikon
Wikipedia: ”De «tradisjonelle» uttrykksmåtene var alle utdatert” – ”ønsket en mer direkte konfrontasjon” – ”nåtid og forandring”

Poetikk-oppgave/metatekstoppgave
Kl 16 – 16.15  ca pause
Kl 16.15 – 20 ca (pauser innimellom) Trender og perioder i modernismen
            Futurismen og Marienetti - 10  t    
Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)
            Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)
            Projeksjonismen – dr Rorschack  – 30t
            Tom Phillips og black out-metoden -30t
            Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t
            Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept
            Symbolisme 40, 50t,
ekspresjonisme 50t,
 Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet
Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet
Humre-dikt
            Bildedikt, -80t (mer om i morgen)
            Kort-prosa, horisontale dikt -90
            Postmodernismen -90, -00
            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
            Dokumentarismen -90, -00
            Samfunnsfenomener -00
            Hverdagsdiktet 2000 – 2020t
Sinna-diktet 2015 – 2020t
Det selvbiografiske/biografiske diktet  2015 – 2020t
kl 20 ca Middag
                                                                                                                                        
Torsdag 20. februar
kl 9 – 13ca  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
                        personifisering
                        pars pro toto
                        Zeugma/ Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)
Hvis tid:  Klisjé-sentimentalitets-lek
Lunsj kl 13 – 14 ca
14 – 19 ca (pauser innimellom)
Humor – Kontrast og brudd på forventning, det overraskende, det upassende
                 Det absurde, det rare, det søte, det sjarmerende
                 Ordspill, lek med snakkemåter, å vri på kjente titler eller ordtak
                 Ironi, selvironi, underdrivelse, overdrivelse, karikatur, parodi, lek med
                 Referansehumor, spill på karakterer, tid, sted, fortellinger, taler, titler
Dimensjoner
            Psykologisk
            Sosiologisk
            Politisk
            Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk/ miljøkritisk / klimakritisk
            Historisk
            Religiøs
            Pedagogisk
            Filosofisk:  Etisk, eksistensielt, epistomologisk
Metadimensjon / metadikt
Type-dikt
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
            Oppramsingsdikt, listedikt
            Haikudikt, 3-linjere
            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
            Dyredikt
Bydikt
            Kontrast-dikt
            Taledikt, hyllestdikt
            Aforismer
            Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
            Tulledikt / lekedikt
            Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
            Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
   Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet
Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:   
Å skrive et motdikt eller et svardikt eller forlengelsesdikt
Episke dikt, fortellende dikt
Sykluser og systemer slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
kl 19 ca  Middag

Fredag 21. februar
9 – 10.30 ca: : Den syngende teksten / teksten som sang og som form
Visuell form og lay-out, oppsett
Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter
            tekster løsrevet semantikk og innhold
            lyddikt
Rytme
Rytme løsrevet regelmessig mønster
Gjentagelser og paralleller, strukturer.  Pust, puls, driv
            Mønster: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv
            Iambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)
10.30 – 10.45 ca Sjekke-ut-pause
10.45 – 12 ca  Rim
Nonsens dikt,
Bokstavrim: Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Ulike rimmønstre
Sangtekster, visetekster, jazztekster  – viser: med rim, jazz: uten rim
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning? 
12 – 13 ca Lunsj
13 – 14 ca: Titler
14 – 15.30 ca  Tekstframføring, diktlesing
Hadiobradio                                             
Det er ikke sikkert vi rekker alt altså, men pyttsan!Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


PROSA! Skrivekurs med Gro DAHLE

Mandag 23. – onsdag 25. november 2020 på Hotell Borge
Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Mandag 23. novbember, start kl 11 ca
kl 11 Presentasjonsrunde.
kl 11.30: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
”Karakteren er plottet” Aristotles, Poetikken.

intuitivt karakterarbeid:
11.30 Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv: friskrift, råskrift
12 ca Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
13 – 13.30 ca Fantasi, fantasireise, suggesjon
13.30 – 14 ca På egenhånd: Oppgave på en halvtime: Velg én av disse småoppgavene og skriv en karakter, et portrett/beskrivelse basert på denne småoppgaven.

Lunsj kl 14 – 14.45
14.45 – 15.30 Gjennomgang
15.30 – 16: Å etablere tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.
kl 16 – 18   ca  Karakter-arbeid.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner, minner
18 - 19
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Arketypiske og ikoniske karakterer
Karakterer med flaw, med sykdom, med psykologisk problem, familieproblem, med nevrologisk annerledeshet

Kl 19: Middag

Tirsdag 24. november
Kl 9 Frokost
På egenhånd: Oppgave på en time: bevissthetsstrøm-prosa eller et første romankapittel med dobbelt-synsvinkel. Husk på etableringen: tid og sted!
Kl 10 – 11 ca Gjennomgang
Kl 11 – 12 Å skrive et barn! Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Grunnsetning:  Barn tenker, oppfatter og forstår fundamentalt forskjellige fra voksne.
                        En grunnleggebde annen måte å være i verden på, tenke på, forstå på, føle på.
Trekk:  1) Det egosentriske barnet, mangler perspektiv,  mangler ”theory of mind”
2) Annerledes empati
3) Annen måte å føle på: alt eller ingenting, drama
                        4) Det omnipotente barnet
                        5) Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
                        6) Det besjelede universet, en animistisk verden
                        7) Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
                        8) Eksistensielle: alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
                        9)Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
                        10)Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde, mengde, størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
                        11) Konkrete forklaringer av abstrakte emner
12) Kunstige forklaringer / artificialitet
13) ”Fantasifull” vitenskap og forståelse av verden utfra det de kjenner og vet
                        14) Symbol-lek – late som
15) Begrensede klasser og kategorier, å systematisere utfra barns verden:
            Familien, klassen, søskenflokken, fingrene på hånden, tærne
16) Suggestiv modus, lett for å visualisere, fantasere, leke

Pause
12.15 - 13  ca Motor:
Kontrast
Konflikt
Hemmeligheter –  spørsmål
Overraskelser – ringe på døra, noe som plutselig skjer. Deus Ex machina    
                                          
Kl 13 – 14 ca: På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle for voksne med et barn i hovedrollen. Husk etableringen av tid og sted
Lunsj kl 14 – 15ca

Kl 15 – 16 ca: Gjennomgang
16 – 17 ca Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, zikzaken (kontrast))
Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?
17 – 19 ca På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle med dramaturgisk oppbygning

19 Middag

Onsdag 25. november
Frokost 8 – 9 ca
Sjekke ut
9.30 – 10.30 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
10.30 – 11.30 Bipersoner og direkte / indirekte tale.
direkte tale:  replikkvekslinger /dialoger
indrekte tale: tale og replikker omskrevet til prosa
Alle snakker og uttrykker seg forskjellig: ulikt språk, ulik ordvalg,
ulikt temperament, ulik temperatur, tempo, rolle, ulik plan og prosjekt og agenda
pause
11.30 – 12.30 ca: Å legge inn stemninger og dybder, undertekst og bakland
Atmosfære: uro, uhygge, forventning: å plante stemningsskapende elementer.
Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, meta-dimensjon.

Lunsj 12.30 – 13.15 ca
13.15 – 14 ca  Oppgave på egenhånd: fabel eller novelle med undertekst og replikkvekslinger
14 – 15 ca Gjennomgang
15 – 16 ca Titler                                                                                           

ca 16 ca hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.